STOMATOLOGIA

GRZEGORZ KONIECZNY

tel. 793 015 015

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów sporządzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej: RODO

Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STOMATOLOGIA Grzegorz Konieczny Indywidualna praktyka lekarska z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Majowa 7, tel.793 015 015, http://konieczny-stomatologia.pl/ adres email: recepcja@konieczny-stomatologia.pl

 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu: udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne – wynika z przepisów prawa, a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. w zależności od dokumentu, od 2 do 30 lat (na podstawie art. 29 ust.1 Ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora.

 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są błędne lub nieaktualne.
Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

System monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego 
sporządzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej: RODO
 
 

Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest: STOMATOLOGIA Grzegorz Konieczny Indywidualna praktyka lekarska z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Majowa 7, tel. +48 793 015 015, http://konieczny-stomatologia.pl/, adres email: recepcja@konieczny-stomatologia.pl

 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu: zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zarządzanym przez Administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 30 dni.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 
Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.